Community Health Center - Rahim Yar Khan

Location: Rahim Yar Khan, Punjab, Pakistan